A A A

Diagnoza

Podstawą skutecznej terapii jest dokładna diagnoza, czas rozpoczęcia oddziaływań terapeutycznych oraz głębokość problemów, z jakimi mamy do czynienia.

Diagnoza powinna dostarczać pełnego opisu wszystkich funkcji poznawczych, społecznych i językowych badanego dziecka. W procesie diagnozowania należy określić, co dziecko już potrafi tak, aby móc sformułować program oddziaływań terapeutycznych dla wszystkich sfer.

 

W swoim gabinecie w procesie diagnozowania wykorzystuję:

 

- test SON-R przeznaczony do badania dzieci między 2,5 – 7 rokiem życia.

 

Test SON-R 2,5-7 składa się z 6 podtestów badających funkcje poznawcze, warunkujące uczenie się języka mówionego i pisanego; pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych oraz obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej z badanych funkcji umysłowych. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii. Test jest szczególnie przydatny do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

 

- test SWM – test zagrożenia dysleksją dla dzieci między 3 – 7 rokiem życia.

 

W Teście znajdują się zadania służące do badania: dominacji stronnej (ręka, oko, ucho, noga), funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów), funkcji wzrokowych, tj. analizy i syntezy wzrokowej na materiale tematycznym i atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków), użycia języka (artykulacja i komunikacja), pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej) i grafopercepcji.

 

Dla dzieci młodszych przygotowuję zadania w oparciu o normy rozwojowe przewidziane dla danego wieku.

 

Dla dzieci starszych (powyżej 7 roku życia) podejrzanych o dysleksję przygotowuję zadania adekwatne do wymagań szkolnych.

 

U wszystkich dzieci badam:

- lateralizację,

- percepcję słuchową,

- percepcję wzrokową,

- sprawność motoryczną (motoryka duża, mała, praksja oralna oraz uwarunkowania artykulacyjne),

- umiejętności językowe,

- operacje myślowe (kategoryzacja, myślenie sekwencyjne, relacje czasowe i przyczynowo – skutkowe),

- pamięć i koncentrację.

 

W procesie diagnozowania stosuję także techniki obserwacji oraz wywiad.

 

Dokładnie przeprowadzona diagnoza pozwala na ustalenie obszarów oddziaływania terapeutycznego oraz przygotowanie odpowiedniego programu pracy.

Zajęcia terapeutyczne trwają 60 minut, minimum raz w tygodniu. Rodzice są obecni na zajęciach. Warunkiem podjęcia skutecznej terapii jest realizowanie zadań terapeutycznych także w domu, według wskazówek terapeuty.